[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 9. Thông tin về người nộp thuế điều 73[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 9. Thông tin về người nộp thuế điều 73
Văn bản hợp nhất Số: 03/VBHN-VPQH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ngày 28 tháng 04 năm 2016
(tiếp theo)
Chương IX
THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ
Điều 69. Hệ thống thông tin về người nộp thuế
Điều 70. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về người nộp thuế
Điều 71. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin
Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về người nộp thuế
Điều 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế
Điều 74. Công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế
Chương X
KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ
Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ
Điều 75. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế
Điều 76. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế
Mục 2. KIỂM TRA THUẾ
Điều 77. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế
Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế68
Điều 79. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế
Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế
Mục 3. THANH TRA THUẾ
Điều 81. Các trường hợp thanh tra thuế
Điều 82. Quyết định thanh tra thuế
Điều 83. Thời hạn thanh tra thuế
Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế
Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế
Điều 86. Nghĩa vụ và quyền của đối tượng thanh tra thuế
Điều 87. Kết luận thanh tra thuế
Mục 4. BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ DẤU HIỆU TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ
Điều 88. Áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế
Điều 89. Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Điều 90. Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Điều 91. Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
(còn tiếp)
Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quản lý thuế1.

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/thue/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *